Ãëàâíàÿ arrow Îòçûâû

Îòçûâû
viktor070773    12/01/2012, 12:14
Ìíå êàæåòñÿ ýòî îòëè÷íàÿ èäåÿ. Ïîëíîñòüþ ñ Âàìè ñîãëàøóñü.

Îêñàíà    05/03/2011, 13:12
Îòëè÷íûé ñåðâèñ.Äåâ÷åíêè ïðèñëóøèâàþòñÿ ê ìíåíèþ òóðèñòà è áûñòðî ïîìîãàþò ïîäîáðàòü òóð ïîä âàøè òðåáîâàíèÿ.

Îêñàíà    22/08/2009, 08:30
Â÷îðà ïîâåðíóëàñü ç ºêñêóðñ³éíîãî òóðó "Ñïðàâæíÿ Óãîðùèíà+³äåíü".Äóæå ñïîäîáàëîñü!!!
Àëå ïåðø çà âñå õî÷ó ñêàçàòè ê³ëüêà ñë³â ïðî îáñëóãîâóâàííÿ ç³ ñòîðîíè ÌåãàÒóðó.Îáñëóãîâóâàííÿ íà 5 ç +!!!
Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ òóð.àíãåíñòâ.
Ñòîñîâíî òóðó...ò³,õòî õî÷å ïî¿õàòè äî Óãîðùèíè-ìîæóòü âïåâíåíî îáèðàòè öåé òóð.Âè íå ïîøêîäóºòå.Íàäçâè÷àéíî ïðåêðàñíèé Áóäàïåøò ³ ïðîãóëÿíêà íà êîðàáëèêó ïî í³÷íîìó Äóíàþ íå çàëèøèòü áàéäóæèìè íàâ³òü çàòÿòèõ ñêåïòèê³â,òåðìàëüí³ äæåðåëà-ñïðàâæíÿ íàñîëîäà!
Ïîðàäà äëÿ òèõ,õòî ñóìí³âàºòüñÿ ÷è ¿õàòè íà Áàëàòîí...íå âòðà÷àéòå òàêî¿ íàãîäè.Ç ì ãðóïè íå ïî¿õàëî ê³ëüêà ÷îëîâ³ê,áî ¿õí³ çíàéîì³ ñêàçàëè,ùî òî Óãîðñüêå áîëîòî.ÍŠ²ÐÒÅ!Âè çàêîõàºòåñü â öå ÷àð³âíå ì³ñöå.
Ãîòåë³. ×åñíî êàæó÷è,äóìàëà ãîòåë³ áóäóòü æàõëèâèìè,àëå íà ìîº çäèâóâàííÿ ³ ãîòåëü(Îð³ºíòàëü)â Áóäàïåøò³ ³ òðàíçèòíèé ãîòåëü áóëè íîðìàëüíèìè,÷èñòèìè.
Âåëèêà ïîäÿêà ïðàö³âíèêàì ìåãàòóðó çà ïðîôåñ³îíàë³çì!

Âàëåðèé - êîíêóðåíò    07/06/2009, 20:53
Êðàñèâûå è óìíûå äåâóøêè èç àãåíòñòâà Ìåãàòóð - ñ òàêèìè ïðèÿòíî êîíêóðèðîâàòü. Çàõîäèë ê Âàì ñ ìàðêåòèíãîâûìè öåëÿìè îêîëî ãîäà íàçàä - îáñëóæèâàíèå íà âûñîòå. Èñêðèííå æåëàþ óäà÷è è ïðîöâåòàíèÿ 8) !!!!!!!!

Âèêòîðèÿ    12/09/2008, 09:10
Çäðàâñòâóéòå! Åçäèëà ÷åðåç âàøå àãåíñòâî â Åãèïåò. Âñå î÷åíü ïîíðàâèëîñü! Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòî ñóïåð! Áîëüøîå Âàì ñïàñèáî! Ìåãàòóð - âû ëó÷øèå!!! :) 8)

Ìàêàðåíêî    01/01/1970, 01:00
Çäðàâñòâóéòå!
Ìû åçäèëè ÷åðåç âàøå àãåíñòâî â Òóðöèþ, çàÿâêà ¹2971728, Ìàêàðåíêè.
Îòåëü Green Heel Bay
Âñå î÷åíü ïîíðàâèëîñü!
 îòëè÷èè îò áîëüøèíñòâà îòåëåé êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà Àëàíèéñêîì
ïîáåðåæüå, íàø ðàñïîëàãàëñÿ âäàëè îò àâòîñòðàäû è íå â ãîðîäå.
Âñÿ òåððèòîðèÿ î÷åíü çåëåíàÿ, çàñàæåíà ðàçíîîáðàçíûìè ðàñòåíèÿìè, êðàñèâî :)
Æèëè íå â áîëüøîì îòåëå, à â òðåõýòàæíûõ äîìèêàõ (12 íîìåðîâ íà âåñü
äîìèê). Â íîìåðå 2 êîìíàòû, äóø, è áàëêîí ñ âèäîì íà ìîðå è ñêàëû,
êðàñîòà íåèìîâåðíàÿ!
Ïðàâäà æàðà áûëà +45 â òåíè, êîíäèöèîíåð íå ñïðàâëÿëñÿ.
Ðåñòîðàí, êàê è íà ôîòî, íàõîäèëñÿ íàä îáðûâîì è ìîðåì, áûëî ïðèÿòíî òàì
êóøàòü. Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë î÷åíü âåæëèâûé è âíèìàòåëüíûé.
Ïðàâäà ÷òî êàñàåòñÿ åäû, òî ðàçíîîáðàçèå îãðîìíîå, âñå âêóñíî, íî ñ
ìÿñîì òóãî, êàê ïðàâèëî êóðèöà â îäíîì âèäå (òîåñòü îäíî áëþäî íà âåñü
çàë), óïîð íà îâîùè è ôðóêòû. Íàñ âñå óñòðîèëî, íî áûëè è íåäîâîëüíûå
ëþäè. Òàê æå òåððèòîðèÿ îòåëÿ î÷åíü áîëüøàÿ, ìû âñå íå îáîøëè, è
íàõîäèòñÿ íà ãîðå, äîìèêè åñòåñòâåííî ðàçáðîñàíû ïî íåé, íåêîòîðûì áûëî
òÿæåëî ïîäíèìàòüñÿ ñ ìîðÿ, òîæå æàëîâàëèñü. Âîáùåì îòåëü êàêòî áîëüøå
ïðèñïîñîáëåí äëÿ ìîëîäåæè, èëè äëÿ íå ëåíèâûõ ëþäåé.
Ïðèñóòñòâîâàëà àíèìàöèÿ äíåì è âå÷åðîì, áûëè èçóìèòåëüíûå äåòñêèå
äèñêîòåêè (ìû ñàìå òîæå òàíöåâàëè), êîíêóðñû äëÿ âçðîñëûõ è äèñêîòåêà.
ÒåçÒóð òîæå ðàáîòàåò èäåàëüíî âî âñåõ îòíîøåíèÿõ.
Ïîñåùàëè Òóðåöêóþ áàíþ, êâàäðàöûêëû, ïàðàøþòû, è äèñêîòåêó íà íî÷íîé
ÿõòå. Ïðåäëàãàëè åùå ìàññó ýêñêóðñèé, äàæå â Èåðóñàëèì.
Ñïàñèáî âàì!

Àëåêñàíäð    01/01/1970, 01:00
Âñå ñóïåð! Ñïàñèáî


7

: .
- , , , .
, , , ,
. !